Acte Necesare Vanzare – Cumparare Apartament

1. Acte de proprietate in original

a) in cazul actelor incheiate cu SC LOCOMFORT SA Galati- contract vanzare cumparare :
– proces verbal de predare-primire a locuintei
– dovada de achitare integrala (adeverinta)
b) in cazul actelor incheiate la notar – contract vanzare cumparare
c) in cazul mostenirilor, dupa caz, actele de proprietate de la punctul a) sau b) si certificatul / certificatele de mostenitor

La incheierea contractului de vanzare cumparare se vor prezenta in original toate actele fostilor proprietari (istoricul proprietatii).

2. Certificat fiscal de la Directia Taxe si Impozite Locale sau Primaria Localitatii unde se afla apartamentul – pentru judete. In certificatul fiscal trebuie precizat obligatoriu: proprietarul sau proprietarii cu numele corect; adresa corecta a apartamentului; suprafata de teren aferenta; fara datorii.
Certificatul fiscal nu trebuie sa fie mai vechi de 3 zile si trebuie sa fie eliberat in luna in care se incheie contractul de vanzare cumparare in forma autentica.

Certificatul fiscal trebuie adus la notariat cu o zi inainte de autentificarea contractului de vanzare cumparare, pentru verificare. In cazul in care nu se aduce cu o zi inainte si exista greseli, proprietarul isi asuma riscul de a nu incheia contractul de vanzare cumparare la data programata.

In cazul in care apartamentul nu este intabulat, intabularea se poate face si de catre biroul notarial si trebuie adus certificat fiscal pentru intabulare. La data incheierii contractului de vanzare cumparare trebuie adus un alt certificat fiscal, valabil 3 zile, cu mentiunea „pentru vanzare „.

3. Incheierea de carte funciara de la judecatorie sau de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Biroul de Carte Funciara de sector.

4. Extrasul de carte funciara (valabil 5 zile de la data depunerii cererii la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Biroul de Carte Funciara de sector), care se obtine numai de biroul notarial. In extras trebuie sa se precizeze ca imobilul nu este grevat de sarcini.
Pentru obtinerea extrasului de carte funciara, trebuie sa se prezinte si sa completeze cererea la notariat, unul dintre proprietari, cu patru zile lucratoare inainte de incheierea contractului de vanzare cumparare.

5. Adeverinta de la asociatia de locatari / proprietari din care sa reiasa ca apartamentul nu are datorii la cotele de intretinere.

6. Ultima chitanta de achitare a energiei electrice.

7. Dosar cadastral in copie.

8. Daca este cazul, certificat pentru schimbarea adresei postale, in cazul in care adresa postala din titlul de proprietate nu corespunde cu adresa postala din certificatul fiscal, incheierea si extrasul de carte funciara.

9. Certificate de casatorie vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau sentinta civila de divort cu mentiunea „definitiva si irevocabila”.

10. Buletinele / cartile de identitate (trebuie sa fie in perioada de valabilitate), in cazul in care este expirat se prezinta pasaport si carnet de conducere.

Toate documentele se prezinta in original.

 

Acte necesare la vanzare – cumparare teren

1. Actul de proprietate in original (contract de vanzare cumparare autentificat la notariat sau titlu de proprietate)

2. Incheiere de carte funciara

3. Certificat fiscal de la Directia Taxe si Impozite Locale sau Primaria Localitatii unri se afla terenul pentru judete, in certificatul fiscal trebuie precizat obligatoriu suprafata de teren, categoria de folosinta (extravilan, intravilan arabil sau intravilan construibil), numarul postal (daca exista). Certificatul trebuie sa fie eliberat in luna in care se incheie contractul de vanzare cumparare in forma autentica.

4. Extras de carte funciara, care se obtine de la cartea funciara. In extras trebuie precizate suprafata terenului, numarul postal (daca exista). Extrasul de carte funciara este valabil 24 de ore – in ziua in care s-a eliberat si a doua zi – (cu precizarea drumului de servitute si in favoarea caror loturi – daca este cazul).

5. In cazul in care terenului i-a fost schimbata categoria de folosinta (a fost trecut din extravilan in intravilan, sau intravilan arabil in intravilan construibil) este necesara adresa: „Aprobarea privind scoaterea definitiva a terenurilor din productia agricola„, eliberata de Ministerul Administratiei Publice, Oficiul National de Cadastru Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti si vizata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei D.G.A.I. A.

6. In cazul in care terenul a fost dezmembrat si s-a constituit servitute de trecere, este necesar actul autentic de dezmembrare si de constituire a unui drept de servitute. Pentru servitutea de trecere trebuie numar cadastral separat si intabulat la cartea funciara.

7. Dosar cadastral in copie .

8. In cazul terenurilor intravilane construibile, se solicita certificat de urbanism de la Primaria, cu mentiunea „necesar la instrainare”.

9. Certificate de casatorie vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau sentinta de divort cu mentiunea „definitiva si irevocabila”.

10. Buletinele / cartile de identitate (trebuie sa fie in perioada de valabilitate). In cazul in care este expirat se prezinta pasaport si carnet de conducere .

 

Toate documentele se prezinta in original.